Alapszabály

 

Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum

(Inforum)

 

 

 

 

Alapszabálya

 

Preambulum

 

 

Az alapító tagok az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum (INFORUM) létrehozását az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 159.§ (2) bekezdésével megállapított, a frekvenciagazdálkodásról szóló 1993. évi LXII. törvény 5.§-a, a megszűnt Hírközlési Alapból átvett feladatok fejezeti kezelésű előirányzatban történő szabályozásáról szóló 20/1996 (VII.19) KHVM rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései alapján határozták el. Az Inforum egyesületi formában működő társadalmi szervezetként jött létre, és a Fővárosi Bíróság által 8273 sz. alatt került nyilvántartásba vételre.

 

Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum (INFORUM) létrehozását az 1997. február 20-án tartott Közgyűlés, valamint az 1998. március 4-én tartott újraalakuló Közgyűlés határozta el, illetve a bírósági nyilvántartásba vett alapszabályt a 2000. május 25-én, a 2004. április hónap 13.-án, továbbá a 2005. május 10.-én, a 2005. október 7.-én, valamint a 2007. június 20.napján megtartott közgyűlésen elfogadott határozatok módosították.

 

Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum több mint tíz éves működése során szerzett tapasztalatok, az időközben bekövetkezett jogi és társadalmi változások által megkövetelt módosításokkal egységes szervezetbe foglalt alapszabályát a 2010. november 3. napján tartott közgyűlés az alábbiak szerint fogadta el:

 

 

1.§

Általános rendelkezések

 

 

 • Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum neve
  • A szervezet neve: Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum
  • Rövidített neve: Inforum
  • Idegen nyelvű elnevezése: Forum for Hungarian Information Society

 

1.2 Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum székhelye:

Székhelye: 1027 Budapest, Jurányi u. 6.

 

1.3 Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum jogi formája:

Az Inforum társadalmi szervezetek szövetsége – egyesület, amely az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény értelmében jogi személy.

 

Az egyesület, mint közhasznú szervezet, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény V. fejezet 26.§-a c. pontja szerint az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

 • tudományos tevékenység, kutatás,
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
 • kulturális örökség megóvása,
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • emberi és állampolgári jogok védelme,
 • hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 • fogyasztóvédelem,
 • euroatlanti integráció elősegítése,

 

Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet.

 

1.4 Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum működési területe

Az Inforum működési területe Magyarország és az Európai Unió tagállamainak területe.

 

 

 1. AZ INFORUM CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

 

 

2.1 Az Információs Társadalmi Érdekegyeztető Fórum célja

 

Az Inforum alapítói arra a felismerésre jutottak, hogy a magyarországi információs társadalom további fejlődéséhez olyan társadalmi tevékenységre van szükség, , amely egyaránt képviseli az információs társadalomban a felhasználói, illetve a szolgáltatói-szállítói területen érdekelt szervezetek, valamint az informatikai piac stabil működéséhez szükséges, ahhoz szorosan kötődő, egyéb szolgáltatást, tevékenységet ellátó szervezetek érdekeit, azokat összehangolja, és a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható fejlődés jegyében az információs társadalom további fejlődése érdekében érvényesíti.

 

Az Inforum alapvető céljának tekinti, hogy érdekegyeztető fórumként szolgáljon az Inforum tagjainak egymás közti, illetve az infokommunikációs, ezen belül a távközlési, az informatikai és az elektronikus kereskedelmi, valamint a médiaszolgáltatásokban érdekelt egyéb szervezetekkel és más szakmákkal való véleménycseréjében, a közös vélemény kialakításában és közöttük a konszenzus megteremtésben.

 

Az Inforum ezen túlmenően céljául tűzi ki, hogy a hazai infokommunikációs és média szakmák, és a digitális szolgáltatások célközönségének érdekképviselőjeként az informatika és média társadalmi és gazdasági súlyát, és az információs társadalom eszméjének elfogadottságát növelje.

 

Az Inforum részt kíván vállalni az információs társadalmat érintő és azzal kapcsolatos jogszabályok előzetes véleményezésében, megfelelő fórum kíván lenni a jogszabálytervezetekkel kapcsolatos közös álláspontok és javaslatok jogszabályalkotók és döntéshozók felé való artikulálásában. Ezen túlmenően az Inforum szerepet kíván vállalni a Magyarország előtt álló jogharmonizációs feladatok megoldásában, a magyar jogrendszernek az Európai Unió irányelveihez és jogi iránymutatásaihoz való közelítésében.

 

Az Inforum továbbá fontos feladatának tekinti az informatikai kultúra elfogadtatását, általános fejlesztését és terjesztését. Az Inforum elősegíti, hogy a társadalom és kultúra értékei a digitális környezetben is megjelenjenek, és mindenkihez eljuthassanak

 

Az Inforum kiemelt feladatának tekinti az önszabályozás kiteljesedését, támogatását, etikai és működési szabályzatok kidolgozását, azok összehangolását, az infokommunikációs (ide értve az elektronikus kereskedelmi és a lekérhető médiaszolgáltatásokat is) szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerülő jogviták alternatív vitarendezéssel történő rendezéséhez szükséges feltételek megteremtését, az ilyen fórumok működtetését, illetve azok működésének támogatását.

 

Az Inforum kiemelt jelentőségű céljának tartja az információs társadalmi felhasználók és fogyasztók képzését, érdekeik védelmét, képviseletét, a jogérvényesítésükhöz történő segítségnyújtást.

 

Az Inforum célja összességében az információs társadalom magyarországi megteremtése, az érdekelt szolgáltatók társadalmi felelősségvállalásának növelése, a digitális szakadék betemetése, a hátrányos helyzetűek digitális eszközhasználatának elősegítése és növelése, a gazdasági és társadalmi életminőség és jólét növelése az informatikai eszközök által.

 

A fenti célok elérése érdekében egyebek mellett felhasználja a marketing, a média, a tudományos kutatás és a piacépítés eszközrendszereit is, valamint törekszik a szabályozási környezet fejlesztésének előmozdítására.

 

 

2.2 Az Inforum működésének elvei és főbb feladatai

 

 1. Érdekegyeztető fórumként szolgál az Inforum tagjainak egymás közti, illetve az információs társadalomban érdekelt, eltérő érdekeket hordozó egyéb szervezetekkel és más szakmákkal való véleménycserében, a közös vélemény kialakításában és közöttük a konszenzus megteremtésben elsősorban az információs társadalom fejlesztése céljából, valamint minden arra hivatott szerv felé kifejezésre juttatja az Inforum adott kérdéskörrel kapcsolatosan kialakított közös álláspontját;
 2. Képviseli a magyar informatikai piacon jelenlévő felhasználói, szolgáltatói-szállítói területen érdekelt szervezetek érdekeit, valamint az informatikai szolgáltatások piacának stabil működéséhez szükséges, ahhoz szorosan kötődő, egyéb szolgáltatást, tevékenységet ellátó szervezetek érdekeit, amennyiben azok a piac működése szempontjából azonosítható érdeket képviselnek;
 • Az információs társadalmi szolgáltatások felhasználói és a fogyasztók érdekeit képviseli, a felhasználók érdekeinek és jogainak érvényesítése érdekében tájékoztató, felvilágosító, tanácsadó és alternatív vitarendezési és egyéb feladatokat lát el;
 1. Befolyásolni igyekszik az informatikai szolgáltatások piacát, a versenykörülményekhez igazított liberalizált szabályok kidolgozását;
 2. Részt vesz az információs társadalom kiépítését és fejlesztését célzó jogalkotási munkában, az idevágó állami stratégiák és az abból következő akciótervek kialakításában, véleményezésében; a végrehajtás monitorozásában, és értékelésében;
 3. Támogatja az informatikai kultúra általános fejlődését és terjesztését;
 • Terjeszti az informatika és információs eszméjét, előnyeit a társadalom és a gazdaság hatékonyabb működése, és különösen a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok informatikai felzárkóztatása és információs társadalmi befogadása érdekében;
 • Ösztönzi és koordinálja az infokommunikációs szektorban működő szolgáltatók önszabályozó és alternatív vitarendező tevékenységét, illetve saját maga által alkotott önszabályozó kódexekkel és kapcsolódó alternatív vitarendező fórumok működtetésével elősegíti és támogatja, hogy az infokommunikációs szolgáltatások a jogszabályoknak megfelelő módon a felhasználók érdekeinek és jogainak tiszteletben tartásával és azok biztosításával segítsék elő egy biztonságos információs társadalom létezését Magyarországon.
 1. Minden további eszközzel és módon elősegíti az információs társadalom további fejlődését.

 

 

2.3 Az Inforum céljának megvalósítása érdekében végzett tevékenysége

 

 1. Az érdekegyeztető és érdekképviseleti tevékenységen belül javaslatokat, ajánlásokat fogalmaz meg az információs társadalom működését és fejlesztését érintő jogszabályok, koncepciók kidolgozásához, célkitűzések kialakításához;
 2. Véleményezi az érdekelt hatóságok által kezdeményezett, az információs társadalommal kapcsolatos javaslatok, előterjesztések, határozatok, rendeletek és törvények tervezetét, illetve tájékoztatja az érdekelt hatóságokat és döntéshozókat az információs társadalommal kapcsolatos tapasztalatairól és az Inforum tagjainak közös álláspontjáról;
 • Különös figyelmet fordít a magyar jogrendszernek az Európai Unió irányelveihez és jogi iránymutatásaihoz való közelítésére, a jogharmonizáció központú javaslattételre;
 1. Szakmai rendezvények szervezésével és lebonyolításával hozzájárul az informatikai kultúra általános fejlődéséhez és terjesztéséhez;
 2. Támogatja az önszabályozó tevékenységet, ennek érdekében kutatásokat végez, feltárja a hatékony önszabályozás elemeit, illetve a gátló tényezőket, javaslatokat tesz az önszabályozást és az alternatív vitarendezést akadályozó jogszabályok hatályon kívül helyezésére vagy módosítására, és az önszabályozást elősegítő minták, szakmai normák és etikai kódex kidolgozásával segíti az információs társadalom etikus működését;
 3. Az információs társadalmi felhasználók érdekeinek védelme céljából felhasználó-védelmi irodát működtet, amely tanácsot ad, információt szolgáltat és alternatív vitarendezési szolgáltatást működtet, illetve indokolt esetben hatósági eljárást kezdeményez;
 • Párbeszédet kezdeményez az információs társadalom eszméjének elterjesztése érdekében minden társadalmi és gazdasági csoporttal, és döntéshozói jogkörrel felruházott szervezetekkel;
 • Elősegíti az informatikai ismeretek és kultúra mind szélesebb körű felhasználását és terjesztését a marketing, a média és a piacépítés eszközeit felhasználva;
 1. Az információs társadalom építését elősegítő programok megvalósítására pályázatokat ír ki;
 2. A mindenkor hatályos jogszabályok szabta keretek között vagyonát – elsődleges céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve – vállalkozási tevékenység keretében is gyarapítja. Az Inforum elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytathat. Az Inforum vállalkozási tevékenysége elsősorban az alábbiakra terjed ki:

 

 • állami és egyéb, az informatika piacon érdekelt szervek és szervezetek számára tanulmányok, javaslatok, WEB-site-ok készítése,
 • szakértői, döntés-előkészítő, törvényi és egyéb szintű jogszabályalkotással kapcsolatos előkészítő tevékenység,
 • különféle megjelenési formájú kiadványok (könyv, CD, DVD, tájékoztató füzetek, filmek, televíziós és rádióműsorok, szoftver-alkalmazások, stb.) kiadása, ide értve az időszaki lap kiadását is,
 • rendezvényszervezés;
 • információ- és ismeret-terjesztés.

 

2.4. Az Inforum közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 

 

III. AZ INFORUM TAGJAI, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

 

 

3.1 Az Inforum tagjai

 

Az Inforum alapító tagjainak célja szerint az infokommunikációs szolgáltatások területén érintett szereplők széles körének érdekképviseletét és érdekegyeztetését kívánja ellátni. Ennek megfelelően az Inforum tagjainak sorába léphet az a társadalmi szervezet, alapítvány, intézmény vagy gazdálkodó szervezet, amely a magyarországi infokommunikációs szolgáltatások területén működik, illetve a felhasználói, vagy a szolgáltatói-szállítói területen érdekelt, vagy céljának tekinti az informatikai kultúra, az információs társadalom terjesztésének kiépítésének és fejlesztésének eszméjét, vagy az informatikai szolgáltatások piacának stabil működéséhez szükséges, ahhoz szorosan kötődő, egyéb szolgáltatást, tevékenységet lát el.

 

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII tv. 100/H §-ában foglalt korlátozások figyelembevételével és engedély birtokában az Inforumnak költségvetési szerv is tagja lehet.

 

A hatékony működés érdekében az Inforum érdekképviseleti csoportokat alakíthat ki, ahová a tagok az infokommunikációs szolgáltatások piacán betöltött helyük és szerepük, illetve az általuk képviselendő érdekek alapján kérhetik felvételüket. Az érdekképviseleti csoportok felépítésének és működésének részletes leírását a jelen Alapszabály 4.5 pontja szabályozza.

 

Az Inforum rendes tagja mellett pártoló tag lehet az a társadalmi szervezet, alapítvány, költségvetési intézmény, gazdálkodó szervezet, aki az Inforum céljaival egyetértve, azt bármilyen módon támogatni kívánja.

 

 

3.2 Tagfelvétel

 

A rendes taggá válás feltétele, hogy a jelentkező egyetértsen az Inforum céljaival és tevékenységével, és a belépési nyilatkozat aláírásával az Inforum Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismerje el, valamint vállalja az éves tagdíj befizetését. A jelentkező a belépési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy az Inforum mely érdekképviseleti csoportjába kéri felvételét.

 

A pártoló taggá válás feltétele, hogy a jelentkező egyetértsen az Inforum céljaival és tevékenységével, és a belépési nyilatkozat aláírásával az Inforum Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismerje el, valamint vállalja az Inforum céljainak támogatását.

 

A rendes és pártoló tagok felvételéről az Inforum Elnöksége egyszerű többséggel és nyílt szavazással dönt. A tag felvételéről az Elnökség a következő Közgyűlést tájékoztatja.

 

A tagnak inforumbeli tagsága alapján lehetősége van arra, hogy több érdekképviseleti csoport munkájában is részt vegyen, több érdekképviseleti csoportban is kifejthesse véleményét, azonban tag csak egy érdekképviseleti csoportban lehet.

 

 

3.3 A tagok jogai és kötelezettségei

 

A rendes tag jogosult tanácskozási és szavazati joggal a Közgyűlés ülésein, továbbá az Inforum rendezvényein részt venni, a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekről vagy az Inforum Alapszabályában rögzített célkitűzésekkel és feladatokkal kapcsolatosan felvilágosítást kérni.

 

A pártoló tag jogosult a Közgyűlés ülésein, továbbá az Inforum rendezvényein részt venni, a Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekről vagy az Inforum Alapszabályában rögzített célkitűzésekkel és feladatokkal kapcsolatosan felvilágosítást kérni.

 

A rendes tagok kötelesek a Közgyűlés által évente rájuk megszabott tagdíjat befizetni.

 

A tagok tartoznak az Inforum céljainak elérését elősegíteni, és annak érdekében aktív tevékenységet kifejteni.

 

A tagokat az Inforumban delegált képviselőjük képviseli. A tagok a Főtitkárnak kötelesek írásban bejelenteni képviselőjük nevét és egyéb adatait, amiről a Főtitkár által vezetett Titkárság nyilvántartást vezet. A tagok továbbá kötelesek a képviselő személyében történt változásról – annak bekövetkezésétől számított 8 napon belül – a Főtitkárt írásban értesíteni.

 

A rendes tag mind a Közgyűlésen, mind a saját érdekképviseleti csoportjában való szavazáskor egy szavazattal rendelkezik. A rendes tag jogosult – képviselője útján – az Inforum tisztségviselőinek megválasztásában részt venni.

 

 

A tag köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani.

 

3.4 A tagsági viszony megszűnése

 

A tagsági viszony megszűnhet

 1. kilépéssel
 2. törléssel

iii. kizárással.

 

 1. A tag kilépési szándékát az Elnökséghez eljuttatott írásbeli nyilatkozattal jelenti be. A tagsági viszony a kilépés Elnökséghez történő bejelentése napjával szűnik meg. Az Elnökség a tag Inforumból való kilépéséről értesíti a Titkárságot, amely a tag kilépését a tagnyilvántartásba bejegyzi. Az Elnökség a tag kilépését a következő Közgyűlésen a többi tag tudomására hozza.
 2. A Közgyűlés az Elnökség indítványára határozatával törölheti az Inforum tagjainak sorából azt a rendes tagot, amelynek az esedékességhez képest több mint 3 hónappal sem tett eleget tagdíjfizetési kötelezettségének és azt másodszori felszólításra sem teljesíti. Ez esetben a tag kérheti pártoló taggá történő átminősítését.

 

Az Elnökség határozatával törli az Inforum tagjai közül azt a tagot, amely megszűnéséről írásban értesíti az Elnökséget, vagy amennyiben a megszűnés tényéről az Elnökség más forrásból hitelt érdemlően tudomást szerez. Az Elnökség a tag törlését a következő Közgyűlésen a többi tag tudomására hozza.

 

 • A Közgyűlés az Elnökség indítványára határozatával kizárja azt a tagot, amely tevékenységében az Alapszabályban rögzített célokkal ellentétes tevékenységet fejt ki, vagy az Alapszabály rendelkezéseit egyéb módon megsérti, illetve akinek magatartása az Inforum működését vagy céljainak elérését veszélyezteti. A kizárási eljárás során a tagot megfelelő határidő biztosításával fel kell hívni, hogy az arra okot adó ténnyel szemben fejtse ki védekezését. A kizárásról szóló határozatot a taggal írásban közölni kell. A tag a kizáró határozatot – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

 

 

 1. AZ INFORUM SZERVEZETE

 

 

4.1 Az Inforum szervezeti felépítése

 

 1. Közgyűlés,
 2. Elnökség, Tiszteletbeli Elnökség,

iii. Titkárság,

iv Érdekképviseleti csoportok:

 • szabályozói érdekképviseleti csoport
 • felhasználói érdekképviseleti csoport
 • szolgáltatói-szállítói érdekképviseleti csoport
 • non-profit érdekképviseleti csoport.
 1. Külön jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység: Információs Társadalmi Felhasználóvédelmi Iroda (INFOMEDIÁTOR)
 2. Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

vii. Védnöki kuratórium

 

 

4.2 Közgyűlés

 

Az Inforum legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll.

 

A Közgyűlésen a rendes tagok szavazati és tanácskozási joggal, a pártoló tagok tanácskozási joggal vesznek részt.

 

A rendes Közgyűlést évente egyszer kell összehívni. Az összehívásra az Elnök jogosult.

 

A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a rendes tagok képviselőinek 1/3-a írásban, az ok és cél megjelölésével kéri, illetve az Elnökség határozatában a Közgyűlés összehívásáról dönt, továbbá, ha a Közgyűlés összehívását a bíróság elrendeli. Amennyiben az Elnök a tagok kérésének a hozzá való beérkezéstől számított 15 napon belül nem tesz eleget, úgy a tagok maguk jogosultak a Közgyűlést az ok megjelölésével soron kívül összehívni.

 

A Közgyűlési meghívókat a napirend közlésével együtt úgy kell a tagoknak megküldeni, hogy a meghívók kiküldése és a Közgyűlés között legalább 15 nap legyen. A kiküldött napirendi pontokon túl a Közgyűlés kezdetéig bármely tag további napirendi javaslatokat tehet, ezek elfogadásáról az Elnökség dönt.

 

A meghívót az Egyesület székhelyén lévő hirdetőtáblán, illetve az Egyesület honlapján nyilvánosan is meg kell hirdetni.

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon az Inforum rendes tagjainak (tagi képviselőinek) több mint a fele jelen van,

 

A határozatképtelenség miatt elnapolt Közgyűlést 15 napon belül ismételten össze kell hívni ugyanazzal a napirenddel. A megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt Közgyűlés összehívása az eredeti meghívóban, az eredeti napirenddel, a tagok erre történő figyelmeztetésével is lehetséges, de ez esetben a megismételt közgyűlés feltételeit a tagokkal az eredeti meghívóban közölni kell.

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Alapszabály elfogadása és módosítása,
 • az éves költségvetés és pénzügyi beszámoló elfogadása,
 • az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
 • más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, illetve a feloszlás kimondása,
 • a tisztségviselők megválasztása és visszahívása,
 • a védnöki kuratórium elnökének megválasztása
 • az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása,
 • az éves tagdíj megállapítása,
 • döntés a tag kizárásáról, illetve tagdíjfizetés elmulasztása miatt történő törléséről,
 • a közhasznúsági jelentés elfogadása.

 

A Közgyűlésen az Inforum valamennyi rendes tagja szavazási joggal részt vehet.

 

A Közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van.

 

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve, ha az Elnök vagy Elnökség az adott kérdésben titkos szavazás elrendelését tartja szükségesnek. A Közgyűlés határozatait a jelenlévők egyszerű többségének szavazatával hozza, kivéve azon eseteket, ahol a jelen Alapszabály másként rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

 

A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással és egyszerű többséggel történik.

 

A Közgyűlés adott határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármilyen más előnyben részesül illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai körében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli juttatás.

A Közgyűlés határozatait a Határozatok Könyvében, azok rendelkező részének, hatályának, sorszámának, meghozataluk dátumának, az azt megszavazók, ellenzők, illetve a tartózkodók számának és személyének feltüntetésével nyilván kell tartani. A Határozatok könyvét a jegyző hitelesíti. A Közgyűlés határozatait a közgyűlésen kihirdetik, továbbá azokkal, akikre a határozat rendelkezést tartalmaz, vagy bármilyen más módon érintettek, írásban külön is közölni kell.

A Közgyűlés határozatait oly módon hozza nyilvánosságra, hogy azokat az Inforum honlapján (az Interneten) a Közgyűlés napjától számított 30 napon keresztül közzé kell tenni.

Amennyiben a határozat nyilvános pályázat eredményét is tartalmazza, a határozatot a pályázat meghirdetésével azonos módon is közzé kell tenni.

 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza a Közgyűlés napirendjét, a részt vevő tagok nevét, a felszólalások lényegét, valamint a Közgyűlés határozatait, továbbá az annak megszavazására vonatkozó adatokat. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés vezetését ellátó Elnök vagy Alelnök által kijelölt két tag hitelesíti.

 

A közgyűlés nyilvános, azon a rendes és pártoló tagokon kívül bárki ‑ a részvételi szándék előzetes bejelentése mellett ‑ részt vehet. Személyiségi jogvédelmi, adatvédelmi, vagy más jogos érdek védelme miatt az egyes napirendi pontokról a nyilvánosság kizárható.

 

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság köteles az Elnökségnél a közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerezne tudomást, hogy

 

 1. a) az Egyesület működése során jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek elhárítása illetőleg enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé,
 2. b) a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 

A rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó indítványt az Elnökség a soron következő ülésén köteles megtárgyalni, és a rendkívüli közgyűlést az Elnökség ülésétől számított 60 napon belül összehívni. Ha az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság indítványát az Elnökség elutasítja, a közgyűlést az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke is jogosult összehívni.

 

 

4.3 Az Elnökség

 

Az Elnökség az Inforum ügydöntő és képviseleti szerve, amely két közgyűlés közötti időszakban teljes felelősséggel, önállóan intézi és irányítja az egyesület tevékenységét, segíti a tagok munkáját. Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden olyan ügy eldöntése, illetve elintézése, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség készíti elő a Közgyűlés munkáját és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.

 

Az Elnökség hét tagból áll, akiket a tagság által jelölt személyek közül a Közgyűlés választ meg kétévi időtartamra. Az Elnökség tagjai az elnök, az ügyvezető elnök és az öt alelnök.

Nem lehet az elnökség tagja az a személy

 • aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be, annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 • akit jogerős bírósági ítélet végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt vagy a közügyektől eltiltott.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

A tisztújító Közgyűlésre a tisztségviselők jelölése a Jelölő Bizottság feladata.

 

A Jelölő Bizottság olyan háromtagú ad hoc bizottság, amelynek elnöke a Főtitkár, további két tagja pedig a Főtitkár által e feladatra felkért két tagszervezeti képviselő. A Jelölő Bizottságnak nem lehet tagja az, aki az Elnökség tagja.

 

A Jelölő Bizottság a tagszervezetekkel folytatott konzultáció alapján jelölt listát állít és azt a Közgyűlés elé terjeszti.

 

A jelölt listát úgy kell összeállítani, hogy az elnök, és az ügyvezető elnök személyére a valamennyi tagszervezettől érkezett javaslatok alapján, míg az alelnökök személyére az érdekképviseleti csoportok szerint történjen a jelölés oly módon, hogy a non profit érdekképviseleti csoport részéről – a csoporthoz tartozó tagok nagy létszámára tekintettel – két, míg a többi érdekképviseleti csoport listájára egy-egy alelnöki posztra történjen a jelölés.

 

A Közgyűlés az elnököt, és az ügyvezető elnököt az e pozícióra jelöltek, míg az alelnököket az alelnökségre jelöltek közül az érdekképviseleti csoportok szerinti listáról választja meg nyílt szavazással, és egyszerű többséggel.

 

Az Inforum Elnöksége legalább negyedévente egyszer ülésezik. Üléseit az Elnök a napirendi pontok, az időpont és a helyszín megjelölésével, írásban, legalább 8 napos időközzel hívja össze. Köteles akkor is összehívni, ha bármely elnökségi tag ezt írásban, a cél megjelölésével kéri. Az Elnökség üléseit az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán, illetve az Egyesület nyilvános honlapján is meg kell hirdetni.

 

Az Elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Főtitkárt, az INFOMEDIÁTOR Információs Társadalmi Felhasználóvédelmi Iroda vezetőjét, a Tiszteletbeli Elnökség tagjait, a Kuratórium elnökét, továbbá szükség szerint a Számvizsgáló és Ellenőrzési Bizottság elnökét.

 

Az Elnökség valamennyi tagja köteles megjelenni az Elnökség rendes és rendkívüli ülésein, valamint a Közgyűlésen. Amennyiben e kötelezettségüknek nem tudnak eleget tenni, úgy az akadályról annak felmerülésekor haladéktalanul kötelesek az Elnököt értesíteni.

 

Az ülés napirendjét az Elnök az Ügyvezető Elnök és az Alelnökök közreműködésével határozza meg.

 

Az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén az Elnöki feladatokat az Ügyvezető Elnök látja el.

 

Az Elnökség kötelezettségei és a döntési jogkörükbe tartozó ügyek:

 • a Közgyűlés időpontjának és napirendjének meghatározása,
 • javaslat kidolgozása a Közgyűlés határozataira, állásfoglalásaira,
 • a Védnöki Kuratórium tagjainak megválasztása
 • az Inforum céljával összefüggő – átfogó kérdésekkel kapcsolatos alternatívák és döntések kialakítása,
 • a Közgyűlés határozatai végrehajtásának figyelemmel kísérése,
 • az éves költségvetés és pénzügyi beszámoló elkészítése, illetve elkészíttetése és előterjesztése,
 • az éves beszámoló elkészítése és annak Közgyűlés elé való terjesztése,
  az éves munkaterv előterjesztése,
 • döntés az Inforumot érintő minden – nem a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó – kérdésben.

 

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább négyen jelen vannak. Ez az előírás a határozatképtelenség miatt megismételt elnökségi ülésre is vonatkozik.

 

Az Elnökség ülése nyilvános, azon az Elnökség tagjain kívül bárki ‑ a részvételi szándék előzetes bejelentése mellett ‑ részt vehet. Személyiségi jogvédelmi, adatvédelmi, vagy más jogos érdek védelme miatt az egyes napirendi pontokról a nyilvánosság kizárható.

 

Az Elnökség határozatait a jelenlevők egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza, kivéve, ha az Elnök az adott kérdésben titkos szavazás elrendelését tartja szükségesnek. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

 

Az elnökség határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélküli igénybe vehető nem pénzbeli juttatás.

Az Elnökség határozatait azok rendelkező része, hatálya, meghozatalának dátuma, az azt megszavazók, ellenzők és tartózkodók számának feltűntetésével, egymást követő, sorszámozott lapokon lefűzve nyilván kell tartani. Azokkal, akikre nézve a határozat rendelkezést tartalmaz, vagy azzal bármilyen más módon érintettek, a határozatokat azok meghozatalától számított 8 napon belül írásban is közölni kell.

 

Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

 

4.3.1 Az Elnök, az Ügyvezető Elnök és az Alelnökök jogai és kötelezettségei

 

Az Elnök jogai és kötelezettségei:

 • összehívja és vezeti az Elnökség üléseit,
 • gondoskodik az Inforumnak a hatóságokkal, szervezetekkel és harmadik személyekkel történő kapcsolattartásáról, valamint a Közgyűlés és az Elnökség határozatai szerint
 • képviseli az Inforumot hatóságok, más szervezetek és harmadik személyek felé,
 • felügyeli a Főtitkár tevékenységét.

 

Az Ügyvezető Elnök jogai és kötelezettségei:

 • Az Elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén helyettesíti őt a napi ügyek intézésének folyamatossága érdekében, érdemi döntéshozatalra azonban az Elnökkel történő egyeztetést követően jogosult.
 • az Elnökkel történő munkamegosztás alapján tart kapcsolatot hatóságokkal, szervezetekkel és harmadik személyekkel,
 • szükség szerint képviseli az Inforumot hatóságok, más szervezetek és harmadik személyek felé

 

Az Alelnökök jogai és kötelezettségei:

Az Elnökség egyes tagjai, mint Alelnökök, az Elnökség saját határozatának megfelelően irányítják az Inforumot, és látják el az alábbi feladatokat

 • szakmai érdekegyeztetés,
 • szabályozási kérdések,
 • képviselik az Inforumot hatóságok, más szervezetek és harmadik személyek felé,
 • képviselet más szervezetekben,
 • tudományos, kutatási, szakmai, oktatási kapcsolatok kiépítése és gondozása,
 • kormányzati kapcsolattartás
 • marketing, PR, kiadványok, pályázatok koordinálása, irányítása,
 • az Inforum céljának érdekében szükséges aktív közreműködés

 

4.3.2 Az Elnök, az Ügyvezető Elnök, illetőleg az Alelnökök tisztségének megszűnése

 

Az Elnök, az Ügyvezető Elnök, illetőleg az Alelnökök tisztsége megszűnik, ha

 • megválasztásuk időtartama lejár,
 • a tisztségükről lemondanak,
 • a Közgyűlés visszahívja őket,
 • elhalálozás esetén.

 

Az Elnök, az Ügyvezető Elnök, illetőleg az Alelnökök visszahívására irányuló javaslatot a Közgyűlés napirendjére való felvétel céljából, megfelelő indoklással bármelyik tag kezdeményezheti. A visszahívásra vonatkozó javaslat szavazásra történő előterjesztéséhez legalább a tagok 1/3-nak egyetértése szükséges.

 

Visszahívásra okot adhat, ha az Elnök, az Ügyvezető Elnök, Alelnök nem látja el az e tisztségéből eredően őt terhelő kötelezettségeit, illetve ha tevékenységével az Inforum céljainak elérését vagy működését veszélyezteti.

 

Ha az Elnök, az Ügyvezető Elnök, vagy valamelyik Alelnök tisztsége a megválasztásuk határideje előtt bármilyen okból megszűnik, a Közgyűlés a megüresedett tisztséget az Elnökség javaslatára a következő rendes vagy rendkívüli ülésén tölti be.

 

 

4.3.3 Tiszteletbeli Elnökség

 

Az Inforum valamennyi volt Elnöke, illetőleg mindazon személyek, akiket az Elnökség egyszerű többséggel erre megválaszt, az Inforum Tiszteletbeli Elnökségének tagjává válnak. A Tiszteletbeli Elnökségi tagság határozatlan időtartamra szól. A Tiszteletbeli Elnökségi tagság a tisztségről történő lemondással, visszahívással, illetőleg a tiszteletbeli Elnökség tagjának elhalálozásával szűnhet meg.

 

A Tiszteletbeli Elnökség tagjának visszahívására akkor kerülhet sor, ha magatartásával, vagy egyéb módon az Inforum céljainak elérését veszélyezteti.

 

A Tiszteletbeli Elnökség valamennyi tagjának feladata az Inforum munkájának segítése, az Inforum munkájához pénzügyi források felkutatása, tanácsadás, az Inforum megjelenítése és képviselete a társadalom felé. Ennek érdekében a Tiszteletbeli Elnökség tagjai tanácskozási joggal részt vesznek az Elnökség ülésein és a Közgyűléseken. A Tiszteletbeli Elnökség tevékenységét nem testületi formában, hanem tagjai útján fejti ki.

 

A Tiszteletbeli Elnökség tagjai jogosultak az Inforum Alelnöke cím használatára.

 

 

4.4 Titkárság

 

A Titkárság a Főtitkár irányítása alatt működő, ügyintéző szervezet, amely megteremti az Inforum működéséhez szükséges feltételeket, így különösen

 • gondoskodik a Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseinek összehívásához és lebonyolításához szükséges feltételek megteremtéséről,
 • előkészíti a Közgyűlés, illetve az Elnökség éves munkatervét,
 • előkészíti az Inforum éves költségvetési tervét, illetve a költségvetési beszámolót,
 • végrehajtja az éves munkatervet,
 • előkészíti a Közgyűlés, illetve az Elnökség üléseit
 • vezeti a Közgyűlési és Elnökségi ülések jegyzőkönyvét, valamint írásba foglalja a meghozott határozatokat,
 • figyelemmel kíséri a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak megvalósítását, illetve közreműködik azok végrehajtásában,
 • gondoskodik az Elnökség működési feltételeinek biztosításáról,
 • gondoskodik az elfogadott költségvetés szerinti gazdálkodásról,
 • nyilvántartást vezet az Inforum tagjairól és bejelentett képviselőikről,
 • gondoskodik a tagdíjak beszedéséről
 • ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Közgyűlés és az Elnökség megbízza.

 

A Titkárság az alábbi személyekből áll:

 • Főtitkár,
 • Ügyvezető Igazgató
 • Adminisztratív és egyéb munkatársak

 

 

4.4.1. Főtitkár:

Az Inforum Főtitkára az elnök által e feladatra választott személy.

 

A Főtitkár feladatai:

 • Közgyűlés és az Elnökség határozatai által megszabottak alapján irányítja az Inforum munkáját,
 • e körben képviseli az Inforumot hatóságok, más szervezetek és harmadik személyek felé,
 • kialakítja és vezeti az Inforum munkaszervezetét, meghatározza az ennek működéséhez szükséges szervezeti felépítést, a munkatársak létszámát és beosztását, és gyakorolja a munkáltatói, illetve az Inforumot mint szerződő felet megillető utasítási jogkört a munkatársak felett,
 • ellátja mindazon képviseleti feladatokat, amelyre az Elnöktől meghatalmazást nyer.
 • Az Ügyvezető Igazgató

 

Az ügyvezető igazgatót a főtitkár nevezi ki határozatlan időre.

 

Az ügyvezető igazgató feladatai:

 • a Főtitkár irányítása alapján részt vesz a titkárság adminisztratív feladatainak ellátásában és munkájának irányításában,
 • az Elnökség határozatai alapján, a Főtitkár utasításai szerint szervezi az Inforum rendezvényeit,
 • meghatározott projekteket koordinál, illetve
 • ellátja az Elnökség vagy a Főtitkár által rábízott feladatokat.

 

 

4.5 Érdekképviseleti csoportok

 

Az Inforum tagjai az alábbi érdekképviseleti csoportokba kérhetik felvételüket:

 

(i) szabályozói érdekképviseleti csoport

(ii) felhasználói érdekképviseleti csoport

(iii) szolgáltatói-szállítói érdekképviseleti csoport

(iv) non-profit érdekképviseleti csoport

 

 

(i) Szabályozói érdekképviseleti csoport:

A szabályozói érdekképviseleti csoportba kérhetik felvételüket azon társadalmi és egyéb szervezetek, amelyek – vagy tagjaik ‑ az informatikai szolgáltatások piacán szabályozói szerepkörben lépnek fel.

 

(ii) A felhasználói érdekképviseleti csoport:

A felhasználói érdekképviseleti csoportba kérhetik felvételüket azon társadalmi szervek, amelynek tagjai az informatikai szolgáltatások piacán felhasználói szerepkörben vesznek részt.

 

(iii) Szolgáltatói-szállítói érdekképviseleti csoport:

A szolgáltatói-szállítói érdekképviseleti csoportba azon társadalmi szervek kérhetik felvételüket, amelynek tagjai az informatikai szolgáltatások piacán szolgáltatói-szállítói oldalon vesznek részt.

 

(iv) Non-profit érdekképviseleti csoport:

A non-profit érdekképviseleti csoportba azon akár társadalmi, felsőoktatási szervek kérhetik felvételüket, amelyek az informatikai szolgáltatások piacának stabil működéséhez szükséges, ahhoz szorosan kötődő, egyéb szolgáltatást, tevékenységet látnak el, amennyiben a piac működése szempontjából azonosítható érdeket képviselnek.

 

 

4.7. Információs Társadalmi Felhasználóvédelmi Iroda (INFOMEDIÁTOR)

 

Az Inforum szervezeti egységét önálló költségvetéssel ruházza fel, és önálló ügyintéző és képviseleti szervet választ az élére, és ezzel önálló jogi személyiségű szervezeti egységet hoz létre a jelen pontban meghatározottak szerint:

 

A szervezeti egység neve: Információs Társadalmi Felhasználóvédelmi Iroda (INFOMEDIÁTOR)

 

A szervezeti egység székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 38.

 

Az Információs Társadalmi Felhasználóvédelmi Iroda az Inforum külön jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége.

 

Az Infomediátor elkülönült költségvetéssel és ügyintéző, képviseleti szervvel rendelkezik.

 

Az Infomediátor induló költségvetését az Inforum elkülöníti, és abból az Infomediátor irodavezetője önállóan gazdálkodik. Az Infomediátor a későbbiekben az Inforum részéről rendelkezésére bocsátott költségvetés mellett a saját tevékenységéből származó bevételeiből gazdálkodik. Az Infomediátor vagyona az Inforum elkülönített költségvetéséből, az alternatív vitarendezési szolgáltatásból származó bevételből, valamint az egyéb pályázati és támogatási összegekből áll. Az Infomediátor elsődlegesen vállalkozói tevékenységet nem folytathat.

 

4.7.1. Az Iroda feladatai:

 • ellátja az Inforum kiemelt célját jelentő, az információs társadalmi szolgáltatások felhasználóinak, és a fogyasztóknak az érdekvédelmét,
 • online panaszkezelő ügyfélszolgálatot működtet
 • alternatív vitarendezési szolgáltatást működtet

 

4.7.2. Az Iroda felépítése

 

4.7.2.1. Önálló ügyintéző és képviseleti szerv: Irodavezető

Az Irodavezető az Inforum elnöksége által 5 évi időtartamra választott természetes személy.

 

Nem lehet Irodavezetőnek választani azt, aki a közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll, illetve akinek személyével szemben más, jogszabályban meghatározott kizáró ok áll fenn.

 

Az Irodavezető meghívottként, tanácskozási joggal részt vesz az elnökség ülésein, illetve azok napirendi pontjaira javaslatot terjeszthet elő.

 

Az Irodavezető az Információs Társadalmi Felhasználóvédelmi Iroda munkaszervezetét az Elnökséggel és a Főtitkárral egyeztetve önállóan alakítja ki. Gyakorolja az alkalmazottak felett a munkáltatói jogokat, illetve az Iroda nevében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesít.

 

Az Irodavezető önállóan képviseli az Információs Társadalmi Felhasználóvédelmi Irodát bíróságok, hatóságok és harmadik személyek felé.

 

Az Irodavezető az Információs Társadalmi Felhasználóvédelmi Iroda vagyonával önállóan gazdálkodik

 

Az Irodavezető az Iroda tevékenységéről, a beérkezett panaszok jellegéről, a tett intézkedésekről, az iroda költségvetéséről az Elnökség részére félévente részletes írásbeli beszámolót készít. Az Irodavezető tartozik az Elnökség bármely tagjának, a Főtitkárnak, illetve a Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság írásbeli vagy szóbeli megkeresésére a kért felvilágosítást megadni.

 

Az Iroda vezetőjének tisztsége lemondással, visszahívással vagy a személy halálával szűnik meg.

 

Az Irodavezető lemondását az Elnökséghez nyújtja be. Az Irodavezető tisztsége a lemondást elfogadó elnökségi határozat meghozatala napjával szűnik meg. Amennyiben az elnökség a lemondás elfogadásáról annak benyújtását követő 60 napon belül sem hoz határozatot, úgy a tisztség a 60 nap elteltével megszűnik. Az Irodavezető a lemondás benyújtása és annak elfogadása illetve a határidő letelte előtti időszakban is köteles a rábízott feladatokat maradéktalanul ellátni.

 

Az Irodavezető e tisztségéből az esetben hívható vissza, ha a rábízott feladatokat nem megfelelően látja el, vagy azok ellátására tartósan képtelenné vált. Az Irodavezető az elnökség egyhangú szavazatával meghozott határozatával, az abban foglalt határidővel hívható vissza.

 

Az Irodavezető tisztségének megszűnése esetén az elnökség által erre kijelölt személynek, kijelölés hiányában a Főtitkárnak tartozik átadni valamennyi általa kezelt iratot, ügyet, az általa leltár szerint átvett eszközöket, illetve tartozik az Iroda költségvetéséről és tevékenységéről a legutóbbi beszámoló óta eltelt időszakra részletes beszámolót készíteni.

 

 

4.8. Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság

 

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

 

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a)                 a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;

b)                 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság három főből, elnökből és két tagból áll, akiket a Közgyűlés, a tagok jelölése alapján két évi időtartamra nyílt szavazással, , minősített, háromnegyedes többséggel választ meg.

 

Nem lehet az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke vagy tagja, aki:

 1. a) az Elnökség tagja,
 2. b) az egyesülettel, vagy az Elnökség bármely tagjával a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
 3. c) az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
 4. d) aki az elnökség tagjainak közeli hozzátartozója.

Nem lehet az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság elnöke vagy tagja az a személy,

 • aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be, annak megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
 • akit jogerős bírósági ítélet végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt vagy a közügyektől eltiltott.

 

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

 

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság üléseit az elnök, 15 napos időközzel írásban hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a Bizottság minden tagja jelen van.

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság évente legalább egyszer rendes ülést tart, egyéb esetekben szükség szerinti gyakorisággal ülésezik.

Az Ellenőrző és Számvizsgáló Bizottság egyetértése szükséges a közhasznúsági jelentés elfogadásához.

 

4.9 Védnöki Kuratórium

 

Az Inforum abból a célból, hogy eszmeiségét támogató közösségeket hozzon létre, alapítja meg a Védnöki Kuratóriumot. A Kuratórium feladata, hogy segítse az információs társadalom hazai megvalósulását, s tagjai használják befolyásukat annak érdekében, hogy azok a humanisztikus elképzelések, amelyek az Inforum céljai is, megvalósulhassanak.

 

A Kuratórium tagjai az Inforum elnöksége által kerülnek felkérésre olyan személyek közül, akik tekintélye, erkölcsi tartása, szakmai tudása kiemelkedő, és hajlandóak az információs társadalom hazai terjesztésének, az Inforum elismertségének, Magyarország digitális életminőségének ügyét előmozdítani; akik szakmai vagy társadalmi tevékenységük során tanúságot tettek az információs társadalom iránti elkötelezettségükről.

 

A Kuratórium tagjai az „Információs Társadalom nagykövete” címet kapják. A Kuratórium tagjai évente legalább egy alkalommal találkoznak az Inforum elnökségével.

 

A Kuratórium tagjai közötti kapcsolattartás irányítását, a Kuratórium vezetését az Inforum Közgyűlése által választott személy látja el. A választott személy titulusa: a Kuratórium Elnöke. A Kuratórium elnökét a közgyűlés határozatlan időre választja meg. Az elnök tisztsége megszűnhet lemondással, az elnök halálával, illetve visszahívással. A Közgyűlés a Kuratórium elnökét az esetben hívja vissza, ha e tisztségéből eredő feladatát nem megfelelően látja el.

 

A Kuratórium az ügyrendjét maga állapítja meg és tevékenységéről az elnöke az elnökségi üléseken és a Közgyűlésen beszámol.

 

 

4.10. Határozatok és nyilvánosság

 

A testületi szervek döntéseit az egyesület ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét. Az Elnök gondoskodik az egyesület döntéseinek az érintettekkel való közléséről írásban, igazolható módon. A testületi szervek döntéseit az egyesület Internetes honlapján hozza nyilvánosságra. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet az egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban. Az egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és az Interneten tájékoztatja a nyilvánosságot.

 

 

 1. AZ INFORUM VAGYONA

 

 

Az Inforum bevétele a tagok által befizetett éves tagdíjakból, pályázatokból, illetőleg az Inforum gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételből, valamint egyéb hozzájárulásukból származik.

(i) Tagdíj

A tagdíj összegét, annak esedékességét és a befizetés módját a Közgyűlés határozattal állapítja meg. Az Inforum valamennyi rendes tagja köteles a tagdíj megfizetésére.

(ii) Gazdálkodás

Az Inforum a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.

Az Inforum a mindenkor hatályos jogszabályok szabta keretek között vagyonát – közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve – vállalkozási tevékenységgel is gyarapíthatja. Az Inforum elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem folytathat.

 

Az Inforum vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

 

Az Inforum befektetési tevékenységet a közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

Az Inforum tartozásaiért saját vagyonával felel, az egyes tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

 

Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.

 

Az éves gazdálkodás tervében jóváhagyott összegeknek a rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint az Egyesület vagyontárgyainak kezeléséért az Elnökség a felelős.

Az éves beszámolót a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel, a Közgyűlésre a határozatképességre irányadó szabályok szerint, a tagok több mint 50%-ának jelenléte mellett, illetve a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen a megjelentek számára tekintet nélküli határozatképesség mellett, egyszerű többséggel, nyílt szavazással fogadja el.

Az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést kell készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, a határozathozatalra az éves beszámoló elfogadására vonatkozó szabályok az irányadók.

 

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:

 1. a) a számviteli beszámolót;
 2. b) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
 3. c) a cél szerinti juttatások kimutatását;
 4. d) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
 5. f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
 6. g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

 

Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.

 

A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig az Inforum saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon kell közzétenni.

 

 

 1. AZ INFORUM MEGSZŰNÉSE

 

 

Az Inforum megszűnik, ha

 

 • a Közgyűlés a feloszlását, illetve más társadalmi szervezettel való egyesülését kimondja,
 • a bíróság feloszlatja, vagy megszűnését megállapítja.

 

Az Inforum megszűnése esetén vagyonát a Közgyűlés döntése alapján, de kizárólag az informatika területével kapcsolatos célokra lehet fordítani.

 

 

VII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdések tekintetében az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. Törvény, a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és az egyéb vonatkozó, hatályos jogszabályok az irányadók.

 

Jelen Alapszabály a 2010. november 3.-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt okirat.