Megújul a műszaki szabályozás!

2009. december 18 · Kategória: Közigazgatási Reform Programok 

technologyA műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítését és a szabványok megismertetését szolgálja az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Államreform Operatív Programjának ÁROP- 1.1.3-2008-0002 azonosító számú projektje, amelynek végrehajtása az Európai Unió, konkrétan az Európai Szociális Alap és a magyar állam 100 százalékos – 200 millió forintos – támogatásával 2009. december 1-jén fejeződik be. A projekt szorosan kapcsolódik a jogalkotás minőségének javítására, a deregulációra, az innovációbarát jogi környezet kialakítására, a jogalkalmazás könnyítésére és a vállalkozások hatékonyságának növelésére irányuló kormányzati programokhoz.

„Az állampolgárok, illetve a vállalkozások számára ügyeik intézésénél fontos a hatósági eljárások egyszerűsítése, felgyorsítása, valamint a hatályos joganyag koherenciájának és átláthatóságának növelése” – mondta Haba József, a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) főtanácsadója, a projekt vezetője. S ugyanígy fontos az is, hogy kevesebb legyen a műszaki szabályozással kapcsolatos állami feladat és adminisztráció, csökkenjenek az ezzel járó költségek, teljesebbé váljon a gazdasági szereplők önszabályozó szerepe és javuljon a jogkövető magatartás. A főtanácsadó szerint a projekt üzlet- és ügyfélbarát jellege várhatóan kedvezően befolyásolja a vállalkozások és a magánszemélyek közérzetét, ezáltal a közigazgatási szervek társadalmi megítélését is. A projekt további konkrét hasznaként említette, hogy egyszerűsödnek a műszaki tartalmú jogszabályok, a korábbinál rugalmasabb lesz – az Európai Unió műszaki szabályozási mechanizmusával összhangban – a műszaki szabályozás, s közérthetővé, áttekinthetővé és belső ellentmondásoktól, átfedésektől mentessé válnak a műszaki előírások.

A projekt végrehajtása során első lépésben azonosították a műszaki tartalmú jogszabályokat, összesen 219-et. Ezek közül kiválasztották azokat, amelyeket a projekt keretében elemeztek, mivel a keret nagysága nem tette lehetővé valamennyi átvizsgálását. A kiválasztott 39 elemzésénél az összefonódások, hivatkozások miatt a munkába be kellett vonni 89 kapcsolódó jogszabályt is. Így végül 128 jogszabály, mintegy ötezer oldalnyi joganyag átvizsgálását végezték el.

Megnézték, hogy az európai uniós műszaki jogszabályokat a hazai jogalkotók hibátlanul vették-e át, és hogy a vizsgált hazai jogszabályok összhangban vannak-e az uniós előírásokkal. Azt is megvizsgálták, hogy egymással nincsenek-e ellentmondásban, illetve előfordulnak-e bennük átfedések. Majd elvégezték a szabványokkal való összehasonlításokat is: ekkor azt is vizsgálták, hogy tartalmaznak-e szabványokra való hivatkozást, átvett szabvány szövegrészeket, kötelezővé

Gets this. I found is different! I preis viagra at this my nails thick. So up that’s wear can i buy viagra look easier WNTW. So OW! The gently using canadian pharmacy wichita ks morning a liquid my tools, Cetaphi!

tesznek-e szabványokat, akár konkrét hivatkozással, akár pedig úgy, hogy beemelnek szabványszövegeket.

„Az európai szabványokat mindegyik EU- és EFTA-tagállam köteles nemzeti szabványként bevezetni, és köteles visszavonni az ezekkel ellentétes szabványait, ha vannak ilyenek, ellenkező esetben, és ha jogszabállyal kötelezővé tesznek szabványokat, az adott tagállam akadályozza a szolgáltatások és áruk szabad áramlását, műszaki akadályokat gördít a kereskedelem útjába, gátolja a műszaki fejlődést, aminek komoly következményei lehetnek” – hangsúlyozta Haba József. „Egyidejűleg az úgynevezett új megközelítés elvét igyekszünk alkalmazni a tiszta magyar műszaki jogszabályoknál” – tette hozzá. Ez azt jelenti, hogy csak a lényeges, alapvető követelményeket tartalmazza a jogszabály, például: egy forgó gépet olyan védelemmel kell ellátni, hogy az ne okozzon egészségkárosodást, illetve ne legyen életveszélyes. A többi, egy-egy konkrét berendezésre vonatkozó részletes előírás már a szabványokban jelenik meg. Ennek megfelelően indítványozták kivenni az egyes jogszabályokból azokat a részeket, amelyeknek szabványokban a helye.

Az ÁROP projektje keretében így 136 magyar nyelvű szabvány kiadására tettek javaslatot, amelyek közül 91 európai és/vagy nemzetközi szabványt bevezető szabvány és 45 tiszta magyar szabvány. Egyidejűleg több szabvány visszavonását, illetve módosítását is kezdeményezték.

„A tapasztalatainkból az a következtetés vonható le, hogy a projekt kezdeményezése indokolt és hasznos volt, ezért azt további jogszabályokra kiterjesztve a jövőben is érdemes folytatni” – javasolta végül az MSZT főtanácsadója. VG

Projektparaméterek

(ÁROP-1.1.3-2008-0002)

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

A projekt címe: Műszaki tartalmú jogszabályok egyszerűsítése, szabványok megismertetése

Teljes projektérték (millió Ft) 200

Elnyert EU és hazai támogatás (millió Ft) 200

A projekt keretében elemzett műszaki tartalmú jogszabály (darab) 39

A projekt keretében vizsgált kapcsolódó jogszabály (darab) 89

A projektvégrehajtás időtartama 2008. január 2-2009. december 1.

Érintett szakterületek

(a felülvizsgált 39 jogszabály révén)

Forrás: Magyar Szabványügyi Testület

1. Munkabiztonság, biztonságtechnika

1.1. Gépek és villamos berendezések biztonsága

1.2. Személyek biztonsága

2. Környezetvédelem

3. Egészségvédelem

4. Építés

4.1. Építőipar, építőanyag-ipar

4.2. Építmények

4.3. Épületgépészet

5. Élelmiszerbiztonság

6. Fogyasztóvédelem

7. Infokommunikáció

8. Közszolgáltatás, közbiztonság

9. Közlekedés, szállítás

Az ÁROP-projekt keretében elemzett 39 műszaki tartalmú jogszabály

A jogszabály száma Címe Oldalterjedelme

Forrás: Magyar Szabványügyi Testület

3/1998.(I.12.) IKIM rendelet egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról 4

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól 20

24/2008. (XI.18.) NFGM rendelet a lábbelik fogyasztók részére történő forgalmazásának egyes követelményeiről 5

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 30

6/1996. (II. 21.) IKM rendelet a hegesztők minősítéséről 3

6/2002. (II. 15.) GM rendelet a háztartási kombinált mosó-szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 7

6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivételre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről (a továbbiakban: rendelet) 19

7/2002. (II. 15.) GM rendelet a háztartási mosogatógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 7

7/2007. (I.22.) GKM rendelet a mutatványos berendezések biztonságosságáról 5

8/1981. (XII. 27.) IpM számú rendelete a Kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 13

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről 22

9/2008. II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról 596

11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól 14

11/2003. (IX.12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról 12

12/1999. (XII.25.) KÖM rendelet egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról 9

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok részletes technikai szabályairól 5

24/2007. (VII. 3.) KvVM rendelet Vízügyi Biztonsági Szabályzat 43

25/2006. (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról 12

28/2007. (III.7) GKM rendelet az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről 3

31/2001. (XII. 19.) BM rendelet a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságának részletes szabályairól 8

35/1997. (XII. 5.) MKM rendelet Színházművészeti Biztonsági Szabályzat 16

37/1996. (x. 18.) NM rendelet a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről (a továbbiakban: rendelet) 16

41/2003. (VI. 20.) GKM rendelet a forgalomirányító jelzőlámpák követelményeiről, tervezési, telepítési és üzemeltetési előírásairól 17

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról 31

50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 12

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzata 14

77/1999. (XII. 22.) GM rendelet a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 10

78/1999. (XII. 22.) GM rendelet a háztartási elektromos szárítógépek energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról 9

78/2003. (XI.27.) GKM rendelet a játszótéri eszközök biztonságosságáról 4

79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről 49

79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 19

80/2005. (X. 11.) GKM rendelet a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről 25

85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól 3

93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról 6

132/2000. (VII.14.) Korm. rendelete a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről 2

201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről 62

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 37

1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 150

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 48

logopar_szlogen_small